• راه حل های کاربردی سیپکو
  • طراحی سایت به صورت اختصاصی
  • توسعه وب سایت


درباره شرکت سیپکو

شرکت سیپکو یک شرکت فن آوری محور در حوزه انفورماتیک میباشد که محدوده فعالیت خود را در بخش های سامانه های پزشکی، سامانه های ارتباطی وسامانه های آموزشی و سازمانی مشخص نموده و محصولات متنوعی با دید نیاز مشتری وانجام امور به صورت ساده تر، سیستماتیک تر و الکترونیکی توسعه داده است. بر اساس موضوعات مشخص شده توسعه متوازن شرکت در تمامی بخشاز اولویت های اصلی قرار گرفت و تیم های تخصصی مختلف در این بخش ها ایجاد گردید. ادامه مطلب دیدگاه مدیریتی، مجموعه را بر اساس تخصصی بودن حوزه ها و بهصورت مدیریت سطح به سطح طراحی نموده و در هر حیطه وظایف و امور دقیقی را تبیننموده است. این دیدگاه تخصص محور ما را به این قابلیت رهنمون می سازدکه بتوانیم با تکنولوژی روز پیش برویم و نیاز های مشتریان به امید خدا پاسخگوباشیم.

کلید واژه